mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

General Manager Required

 
Created on 30/01/2020 @ 11:53
SocialTwist Tell-a-Friend


A subsidiary company of Mid-Wales Housing Association, based in Newtown, EOM carry out all aspects of maintenance, electrical, plumbing and heating works throughout Mid Wales and the borders. 

EOM currently have a vacancy for a:-

General Manager 

Circa £50,000 per annum 

We are looking for an individual with proven leadership, change and business management skills, commercially aware and financially astute. You will have previously held responsibility for developing business plans, managing change and budgets. Excellent interpersonal and people skills will be essential for the role, with the ability to build on existing relationships with key stakeholders, motivate employees and achieve positive change. 

This is an exciting time to join us as we implement significant changes that embrace the digital era and move to a dynamic customer led organisation. You will play a key role in ensuring we focus on the quality of delivery for Mid-Wales Housing tenants and other customers, while applying commercial discipline to achieving high performance and value for money and drive the business forward to be best in class. 

Please contact Joanne Jones for an application pack at jfjones@mid-walesha.co.uk 

Closing date for applications: Noon Tuesday 18th February 2020 

 

Yn is-gwmni Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, yn seiliedig yn y Drenewydd, mae EOM yn ymgymryd â phob agwedd o waith Cynnal a Chadw, Trydanol, Plymio a Gwresogi ledled Canolbarth Cymru a'r gororau. 

Mae gan EOM swydd wag ar gyfer:- 

Rheolydd Cyffredinol

Tua £50,000 y flwyddyn 

Rydym yn edrych am unigolyn gyda sgiliau amlwg mewn arweinyddiaeth, newid a rheoli busnes, gyda meddwl masnachol a chraffter ariannol. Byddwch yn flaenorol wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu cynlluniau busnes, rheoli newid a chyllidebau. Bydd sgiliau rhyngbersonol a phobl rhagorol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â'r gallu i adeiladu ar gysylltiadau presennol gyda rhanddeiliaid allweddol, cymell gweithwyr cyflogedig a sicrhau newid cadarnhaol. 

Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â ni wrth i ni weithredu newidiadau sylweddol sy'n croesawu'r oes ddigidol a symud i sefydliad deinamig dan arweiniad cwsmeriaid. Bydd gennych rôl allweddol wrth sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar gyflawni ar gyfer tenantiaid Tai Canolbarth Cymru a chwsmeriaid eraill, tra'n defnyddio disgyblaeth fasnachol i sicrhau perfformiad uchel a gwerth am arian a gyrru'r busnes ymlaen i fod y gorau yn y dosbarth. 

Cysylltwch â Joanne Jones i gael pecyn cais yn jfjones@mid-walesha.co.uk 

Dyddiad cau ceisiadau: Canol-dydd ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 

 

icnn logo