mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Family Co-ordinator/Gydlynydd Teulu

 
Created on 25/10/2019 @ 17:08
SocialTwist Tell-a-Friend


Home-Start Cymru is looking for a

Family Co-ordinator

Working with an established Scheme Manager Salary: £21,589 pro rata (NJC points 12)

25 HOURS A WEEK 

Home-Start is a voluntary organisation committed to promoting the welfare of families with at least one child under the age of 11. Volunteers offer regular support, friendship and practical help to families under stress in their own homes helping to prevent family crisis and breakdown. 

Home-Start Cymru have expanded their services to Powys county, and consequently we are looking for an enthusiastic part-time Family Co-ordinator based in Newtown/Welshpool. The Co-ordinator will be responsible for working with families that are referred to our service, as well as actively recruit, train, supervise and support a team of volunteers. 

Excellent communication skills and an understanding of the needs of vulnerable families are essential. 

The successful candidate must be educated to NVQ3/A Level standard or equivalent and be able to deal sensitively with the public and liaise with statutory services. Knowledge of office systems, use of own transport (expenses paid) and an enhanced DBS disclosure required. A teaching qualification e.g .PTLLS/CG7303 and the ability to speak Welsh would be desirable due to the nature of the role. 

You will be required to work 25 hours per week, including some lunch time and evening work. Occasional out of office hours work, so flexibility required. This post can be considered for job share 

For further information, please contact 01745 814819 or 

e-mail: office@denbighshirehomestart.co.uk 

Closing date for applications: 11/11/2019 Interview date: 27/11/2019 

Home-Start Cymru is committed to equality of opportunity and diversity. 

Registered Charity No 1105577 Company No 05199118 

 

Mae Home-Start Cymru yn chwilio am

Gydlynydd Teulu

I weithio gyda Rheolwr Cynllun sefydledig Cyflog: £21,589 pro rata (pwyntiau NJC 12)

 25 AWR YR WYTHNOS 

Sefydliad gwirfoddol yw Home-Start, sy’n ymrwymedig i hyrwyddo lles teuluoedd sydd ag o leiaf un plentyn dan 11 oed. Mae gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth, cyfeillgarwch a help ymarferol rheolaidd i deuluoedd sydd dan bwysau yn eu cartrefi eu hunain, gan helpu atal argyfyngau a chwalfa teuluol. 

Mae cynllun Home-Start Cymru wedi ehangu ein gwasanaethau i Sir Powys, ac o ganlyniad yn chwilio am Gydlynydd Teulu brwdfrydig rhan amser wedi’i leoli yn Y Drenewydd/Y Trallwng. Bydd angen i’r Cydlynydd fod yn gyfrifol am weithio gyda theuluoedd a gyfeirir at ein gwasanaeth, yn ogystal â recriwtio cyson, hyfforddi, goruchwylio a chefnogi tîm o wirfoddolwyr. 

Byddai bod â sgiliau cyfathrebu rhagorol a dealltwriaeth o anghenion teuluoedd bregus yn hanfodol. 

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi ei addysgu hyd at safon NVQ3/Lefel A neu gywerth, ac yn gallu ymdrin â’r cyhoedd a chysylltu â’r gwasanaethau statudol mewn modd sensitif. Mae angen gwybodaeth am systemau swyddfa, bod â thrafnidiaeth bersonol (telir costau), a chael Gwiriad Manylach y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Byddai cymhwyster addysgu e.e. PTLLS/CG7303 a’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn fanteisiol oherwydd natur y swydd. 

Bydd gofyn i chi weithio 25 awr yr wythnos, gan gynnwys peth gwaith amser cinio a gyda’r hwyr. Bydd hefyd rhyw gymaint o waith y tu allan i oriau’r swyddfa, felly bydd angen bod yn hyblyg. Gellir ystyried rhannu’r swydd. 

Am fwy o fanylion, cysylltwch â 01745 814819 neu 

e-bostiwch: office@denbighshirehomestart.co.uk 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 11/11/2019 Dyddiad cyfweliad: 27/11/2019 

Mae Home-Start Cymru yn ymrwymedig i gyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth 

Elusen Gofrestredig Rhif 1105577 Rhif Cwmni 05199118 

icnn logo