mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Senior Administrator/Bursar

 
Created on 19/06/2019 @ 12:17
SocialTwist Tell-a-Friend

Senior Administrator/Bursar - Brynllywarch Hall School

Grade 7 (Point 15 to Point 19)

£22,911 to £24,799 per annum    £11.8754 to £12.8540 per hour

The Governing Body are seeking to appoint a full-time Senior Administrator/Bursar to join our friendly dynamic team.

Previous school finance experience would be desirable but a finance or accountancy background is essential.  To be competent at accounting, using various finance software packages and Excel spreadsheets.

We are looking for applications from enthusiastic, motivated and flexible people who work well as part of a team.

The Successful candidate will be responsible to the Headteacher for organising and providing effective whole school administration, management information systems and budget preparation and for the provision of a comprehensive administrative service for the Headteacher, SLT and Governors.  Assists SLT in forward planning and the school’s development.

The successful applicant will be subject to a Disclosure and Barring Service check (DBS) and will require two satisfactory references before taking up the post.

For application forms and job description, email recruitment@powys.gov.uk or apply online at

https://ce0278li.webitrent.com/ce0278li_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=879397LZh0&WVID=85728810A9&LANG=USA

Details are also available from Brynllywarch School by contacting Mrs Gwyneth Down, PA to Headteacher on 01686 670276.

Closing date for this post is: Date: Monday 25th June 2019


Uwch Weinyddwr/Bwrsar - Ysgol Neuadd Brynllywarch

Graddfa 7 (Pwynt 15 i Pwynt 19)

£22,911 i £24,799 y flwyddyn  £11.8754 i £12.8540 yr awr

Mae’r Corff Llywodraethu’n awyddus i benodi Uwch Weinyddwr/Bwrsar amser llawn i ymuno â’n tîm cyfeillgar a dynamig.

Byddai profiad blaenorol o ymdrin â chyllid ysgolion yn fuddiol, ond mae cefndir mewn cyllid a chyfrifeg yn hanfodol. Gallu cyfrifyddu’n gymwys gan ddefnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd cyfrifo a thaenlenni Excel.

Rydym yn awyddus i gael ceisiadau gan bobl frwdfrydig, hyblyg a llawn cymhelliant sy’n gweithio’n dda fel rhan o dîm.

Mae’r ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol i’ir Pennaeth am drefnu a darparu gweinyddiaeth ysgol-gyfan, systemau gwybodaeth rheoli, a pharatoi cyllideb Bydd hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth gweinyddol cynhwysfawr i’r Pennaeth, yr Uwch-Dîm Arwain a’r Llywodraethwyr. Cynorthwyo’r Uwc-Dîm Arwain i flaengynllunio ac i ddatblygu’r ysgol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad Datgelu a Gwahardd (DBS) a bydd angen dau eirda boddhaol cyn dechrau yn y swydd.

I gael ffurflenni cais a swydd-ddisgrifiad, anfonwch e-bost i recruitment@powys.gov.uk neu gwnewch gais ar-lein yn

https://ce0278li.webitrent.com/ce0278li_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=879397LZh0&WVID=85728810A9&LANG=USA

Mae manylion hefyd ar gael gan Ysgol Brynllywarch trwy gysylltu â Mrs Gwyneth Down, Cynorthwyydd Personol i’r Pennaeth ar 01686 670276.

Dyddiad cau’r swydd: Dyddiad: Dydd Llun 25 Mehefin 2019


icnn logo