mobile phone link image
jobs page link image
 
follow us on facebook follow us on twitter
day
00  Month

Performance Improvement Officer

 
Created on 18/06/2019 @ 22:51
SocialTwist Tell-a-Friend


Mid Wales Housing Association currently has a vacancy for: -

Performance Improvement Officer

Based in Newtown, Powys

The purpose of the role is to provide a responsive, customer-focused Performance Information Service to colleagues and Board Members. The post-holder will ensure that Performance Information is accurate and produced in a timely manner and provide project management support to Board, Executives and Managers to deliver performance improvement.

To be successful in this role you will need to be well organised with excellent communication skills, the ability to extract, manipulate and interpret data from multiple sources and capable of leading and supporting continuous improvement activity.

Salary £29,589 - £36,164

35 hours per week

For further details and an application pack: 

Email: jobs@mid-walesha.co.uk

Visit: www.mid-walesha.co.uk

Ring: 0300 111 3030

You can apply online at www.mid-walesha.co.uk or send your completed application form to HR Manager, Mid-Wales Housing Association, Tŷ Canol House, Ffordd Croesawdy, Newtown, Powys SY16 1AL.

Closing date for applications: Noon Friday 5th July 2019

Interviews will take place on: Monday 15th July 2019


Mae gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru swydd yn wag ar gyfer -

Swyddog Gwella Perfformiad

Seiliedig yn y Drenewydd, Powys

Diben y swydd yw darparu Gwasanaeth Gwybodaeth Perfformiad ymatebol a gyda ffocws ar y cwsmer i gydweithwyr ac Aelodau Bwrdd. Bydd y swyddog yn sicrhau fod Gwybodaeth Perfformiad yn gywir ac y caiff ei gynhyrchu mewn modd amserol a rhoi cefnogaeth rheoli prosiect I’r Bwrdd, Swyddogion Gweithredol a Rheolwyr i sicrhau gwella perfformiad.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd bydd angen i chi fod yn drefnus gyda sgiliau cyfathrebu ardderchog, y gallu i alldynnu, trin a dehongli data o ffynonellau niferus a medru arwain a chefnogi gweithgaredd gwelliant parhaus.

Cyflog £29,589 - £36,164

35 awr yr wythnos

I gael manylion pellach a phecyn cais:

E-bost: jobs@mid-walesha.co.uk

Ewch i: www.mid-walesha.co.uk

Ffonio: 0300 111 3030

Gallwch wneud cais ar-lein yn www.mid-walesha.co.uk neu anfon eich ffurflen gais wedi'i llenwi at y Rheolwr Adnoddau Dynol, Cymdeithas Tai

Canolbarth Cymru, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys

SY16 1AL.

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019 (canol-dydd)

Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Llun 15 Gorffennaf 2019

icnn logo